Privacy beleid Soleo

Privacy beleid van:

Soleo Groep B.V.
Leeuwenbrug 91,
7411 TH Deventer

Tel.: +31(0)88 777 08 88
Mail: info@soleo.nl
KvK: 71239294

Soleo Groep B.V. inclusief haar dochterondernemingen (verder genoemd: Soleo) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met de Privacy Officer te bereiken via bovenstaande mail of telefoonnummer.

Soleo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens welke door ons worden verwerkt:

Wij verwerken persoonsgegevens

 • doordat u gebruik maakt van onze diensten
 • wanneer u onze website bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en uw surfgedrag op onze website en anderzijds om persoonsgegevens te weten het geanonimiseerde IP-adres.
 • wanneer u actief contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, chat of een contact- of sollicitatieformulier. Het gaat dan om de gegevens die u zelf hebt doorgegeven bij het opnemen van contact.
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch, chat of fysiek contact.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Organisatienaam

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig.

De zes wettelijke grondslagen zijn;

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
  Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 • Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Soleo verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:

 • Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het informeren van onze (potentiële) opdrachtgevers over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van onze facturering in geval van een overeenkomst
 • Het optimaal kunnen bedienen van onze (potentiële) opdrachtgevers en het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met al onze opdrachtgevers
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief via Mailchimp
 • Het organiseren van bijeenkomsten
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de meest gangbare voorkeuren
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Behandeling (eventuele) verstrekte persoonsgegevens:

Soleo zal er voor zorg dragen dat (eventuele) persoonsgegevens welke u aan ons verstrekt middels een (contact) formulier op deze website, per email of in persoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt waar nodig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Soleo neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of de termijn die wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om de persoonsgegevens welke wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soleo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@soleo.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Soleo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Beveiliging (persoons) gegevens:

Soleo maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
Door middel van een SSL certificaat heeft Soleo de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze site.
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Op de site www.soleo.nl staan links naar andere websites. Soleo is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar Soleo verwijst. Ook is Soleo niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die eventueel op deze sites adverteren.
Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Cookies

Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Op de website maken we gebruik van een trackingscript. Hierbij wordt het pad van de bezoeker over de website gevolgd. De op deze manier verzamelde bezoekinformatie wordt alleen voor marketingdoeleinden ingezet. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld social media bedrijven en/of partners van Soleo.

Google Analytics

Soleo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties van Soleo  in Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Copyright

Al deze pagina’s en scripten zijn eigendom van Soleo. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina’s is zonder toestemming van Soleo niet toegestaan. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Soleo.

Wijzigingen

Soleo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. De laatste wijzigingen dateren van 17 april 2019. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Copyright Soleo Contact Centers B.V. © 2024 beveiligd met reCAPTCHA Positionering door

Op deze website gebruikt Soleo cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Meer informatie